• Graduate Students

  Meng-Yue Cao

  2019-

  1st Year

  (LCMS & HPLC)

  Kang-Ji Gan

  2019-

  1st Year

  (Solvent System)

  Zhuo Peng

  2019-

  1st Year

  (Waste)

  Dan-Dan Wu

  2019-

  1st Year

  (GC & Consumables)

  Research Associates/Assistants

  Dr. Bin-Jie Ma

  2019-

  PhD, Zhejiang University

  Dr. Muhammad Shabeer

  2020-

  PhD, Federal University of Minas Gerais

  Yu-Hao Huang

  2019-

  MS, China Pharmaceutical University

  (Glovebox & Solvent System)

  Chen Chen

  2020-

  MS, Jinan (暨南) University

  Kuan Xing

  2019-

  BS, Nanjing Tech University

  (LCMS & Gas)

  Wen-Han Zhu

  2019-

  BS, Zhejiang University of Technology

  Visiting Students

  Wei Gao

  2017-

  Visiting Student from NJTECH

  Juan Liu

  2017-

  Visiting Student from NJTECH

  Administrative Assistant

  Ying-Lu Tang

  Alumni

  Ru-Qi Wang

  2016

  Undergraduate@NJTECH

  Miao Tian

  2016-2017

  Undergraduate@NJTECH

  Hu-Xin Zhang

  2016-2017

  Undergraduate@NJTECH

  Ting Xiang

  2017

  Graduate@NJTECH

  Zhi-Min Xu

  2016-2018

  Graduate@NJTECH

  Li-Guo Liao

  2018-2019

  Research Assistant

  Xue-Li Wang

  2018-2019

  Research Assistant

  Tian-Heng Zhu

  2019

  WIAS Summer Intern (Cambridge)

  Yu-Xuan Zhang

  2019

  WIAS Summer Intern (Dickinson College)

  Xue-Jia Li

  2019

  Visiting Summer Student (BUCT)

  Zhi-Ting Wang

  2019

  Research Assistant

  Dr. Zhi-Qi Lao

  2019

  Research Associate