• Graduate Students

  Meng-Yue Cao

  2019-

  (MS, Nanjing TECH University)

  Kang-Ji Gan

  2019-

  (MS, Lanzhou University)

  Zhuo Peng

  2019-

  (BS, Huazhong Agricultural University)

  Yu-Hao Huang

  2020-

  (MS, China Pharmaceutical University)

  Wen-Xiu Xu

  2020-

  (MS, Zhejiang University of Technology)

  Fu-Qiang Ni

  2021-

  (MS, Sun Yat-sen University)

  Qing-Xiu Gu

  2021-

  (BS, Hangzhou Normal University)

  Postdoctoral Research Associates

  Dr. Bin-Jie Ma

  2019-

  (PhD, Zhejiang University)

  Dr. Muhammad Shabeer

  2020-

  (PhD, Federal University of Minas Gerais)

  Research Assistants

  Feng Luo

  (MS, Zhejiang University)

  Administrative Assistant

  Wen-Wen Liu

  (BS, East China Normal University)

  Alumni

  Miao Tian

  2016-2017

  Undergraduate@NJTECH

  Hu-Xin Zhang

  2016-2017

  Undergraduate@NJTECH

  Ting Xiang

  2017

  Graduate@NJTECH

  Meng-Yue Cao

  2016-2018

  Graduate@NJTECH

  (Current Position: PhD @ Westlake)

  Zhi-Min Xu

  2016-2018

  Graduate@NJTECH

  Li-Guo Liao

  2018-2019

  Research Assistant

  Xue-Li Wang

  2018-2019

  Research Assistant

  Tian-Heng Zhu

  2019

  Summer Intern (University of Cambridge)

  Yu-Xuan Zhang

  2019

  Summer Intern (Dickinson College)

  Xue-Jia Li

  2019

  Visiting Summer Student (BUCT)

  Zhi-Ting Wang

  2019

  Research Assistant

  Dr. Zhi-Qi Lao

  2019

  Research Associate

  Kuan Xing

  2019

  Research Assistant

  (Current Position: PhD @ Universtiy of Houston)

  Chen Chen

  2019

  Research Assistant

   

  Miao-Miao Li

  2019

  Visiting Student (The XIao Group, CCNU)

  Yu-Hao Huang

  2019

  Research Assistant

  (Current Position: PhD @ Westlake)

  Wei Gao

  2017-2019

  Graduate@NJTECH

  Juan Liu

  2017-2019

  Graduate@NJTECH

  Rui-Ying Jiang

  2020

  Summer Intern (University of Oxford)

  Dan-Dan Wu

  2019-2020

  PhD @ Westlake(quitted)

  Wen-Han Zhu

  2019-2020

  Research Assistant